Obiective şi strategii ale conducerii Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

ian. 10, 2022 | News

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, care este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

Medicii veterinari îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine activitatea, să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri al lor, crescătorii de animale şi operatorii din domeniul producerii, procesării şi valorificării produselor alimentare.

La această dată, în evidenţa Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala judeţului Sibiu se regăsesc 203 de medici veterinari în activitate, din care un număr de 38 profesează în sectorul de stat, 43 sunt titulari de cabinete medicale veterinare individuale sau în cadrul unor societăţi comerciale de profil şi care au concesionat cu D.S.V.S.A. Sibiu, prestarea unor acţiuni cuprinse în Programul strategic al acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a animalelor, a acţiunilor de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, 43 de medici sunt proprietari de unităţi medicale veterinare private (cabinete de asistenţă şi farmacii) şi 79 sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice sau în învăţământ.

În Registrul Unităţiilor Medicale Veterinare al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu sunt înregistrate 48 cabinete medicale veterinare care acoperă activitatea a 54 circumscripţii sanitare veterinare concesionate, 34 cabinete medicale de asistenţă, 10 cabinete medicale de consultanţă şi 19 de unităţi farmaceutice private, care au titulari medici veterinari cu liberă practică.

Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică, etc)
Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, obiectivele, autorizate sau înregistrate la D.S.V.S.A. Sibiu, obiective care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animală.

De asemenea sunt supravegheaţi producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.

Prioritatea serviciilor sanitare veterinare de stat şi private, constă în promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor, sănătatea publică, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia mediului, siguranţa alimentelor şi monitorizarea crescătorilor de animale şi a operatorilor din industria alimentară şi nu în ultimul rând a consumatorilor de aceste bunuri.

În acest context Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, are ca obiectiv, prioritar, creşterea calităţii actului medical veterinar prin care se asigură o gamă largă de servicii de specialitate, conforme legislaţiei europene transpusă în legislaţia naţională, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, sau în domeniul procesării, depozitării şi valorificării produselor de origine animală, prin :
– Reprezentarea cu cinste şi onoare a profesiei în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice de la nivel judeţean şi naţional.
– Implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, comform O.U.G. nr. 42 / 2014 şi Legea 160 / 1998, cu modificările şi completările ulterioare, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.
– Disponibilitate privind ducerea la îndeplinire a ordinelor, hotărârilor, deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor emise de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Medicilor Veterinari.
– Implementarea bunelor practici prin preluarea unor noi metode şi proceduri din domeniul managementului strategic şi de gestionare a resurselor umane, şi financiare.
– Implementarea unei abordări eficiente în privinţa însuşirii şi comunicării către cei interesaţi a informaţiilor de interes general, a actelor normative componente din legislaţia specifică, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară şi de conducerea centrală a C.M.V.
– Îmbunătăţirea procedurilor de evaluare şi control în domeniul sanitar veterinar prin promovarea unui sistem de informare, educare şi consultanţă de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creşterea calităţii activităţilor şi a serviciilor.
– Sprijin eficient în realizarea operaţiunilor de supraveghere, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare şi examene de laborator, conform programelor şi a graficelor stabilite.
– Implicarea efectivă pentru implementarea actelor normative privind activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, pentru o mai bună gestionare a bazei de date şi a sistemului de acordare a suvenţiilor.
– Preocupare permanentă, pentru respectarea clauzelor stipulate în contractele de concesiune, în contractele cu proprietarii exploataţiilor comerciale cu animale şi păsări şi alte relaţii contractuale, încheiate de medicii veterinari cu liberă practică, clauze care se referă, în principal, la sprijinul ce trebuie acordat de angajator pentru realizarea acţiunilor contractate,
– Monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii.
– Monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentele, în special a antibioticelor şi produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora.
– Susţinerea programului de perfecţionare permanentă în domeniul sanitar-veterinar, prin participarea medicilor veterinari la pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central şi local, la conferinţe şi simpozioane, etc.
– Sprijinirea constantă a autorităţilor publice locale în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei şi a animalelor, în promovarea produselor tradiţionale şi sprijin în implementarea proiectelor de dezvoltare locală.
– Comunicarea şi colaborarea cu instituţiile administraţiei centrale, judeţene, cu alte autorităţi locale, cu asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, având drept scop integrarea activităţii sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice şi sociale pe plan local şi naţional.
– Atunci când îşi desfăşoară activitatea, în situaţia evoluării unei pandemii, medicii veterinari au responsabilitatea de a-şi proteja sănătatea, a sănătăţii celor cu care lucrează şi sănătatea agenţiilor economici cărora le acordă servicii de specialitate. În context, medicii veterinari trebuie să se asigure că sunt implementate niveluri adecvate de biosecuritate, că personalul este protejat cu echipamentul necesar şi că proprietarii de animale sunt informaţi despre măsurile de precauţie în vigoare. Este responsabilitatea fiecărui individ să se asigure că sunt respectate comportamente adecvate în cadrul acestor activităţi, pentru a evita extinderea suplimentară a COVID-19.

În exercitarea profesiei de medic veterinar pe lângă obiectivele menţionate se regăsesc şi alte obligaţii şi responsabilităţii stipulate în acte normative sau care sunt identificate în activitatea curentă, activităţi pentru care medicii veterinari, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu se angajează să le realizeze cu profesionalism şi exigenţă, având garanţia sprijinului conducerii centrale a Colegiului Medicilor Veterinari a conducerii A.N.S.V.S.A. şi D.S.V.S.A. judeţeană, a operatorilor economici din domeniul creşterii animalelor şi alimentar, a autorităţilor locale, a asociaţiilor profesionale şi a altor autorităţi şi organisme competente.